Set Zero Accident การขนส่งสินค้าอันตรายทางถนน ตอนที่ 2

ตลอดระยะเวลาการให้บริการที่ผ่านมานั้น SCG Logistics มุ่งมั่นและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก เพราะการขนส่งสินค้าต้องใช้ถนนร่วมกับผู้คนจำนวนมาก ดังนั้นเราจึงกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และปลูกฝังความตะหนักด้านความปลอดภัย (Safety Awareness) ตั้งแต่ระดับหัวหน้างาน จนไปถึงฟันเฟืองสุดท้ายที่สำคัญอย่างยิ่ง นั่นคือพนักงานขับรถ ซึ่งการสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยของเรา เริ่มตั้งแต่พนักงานระดับผู้บริหารจนไปถึงพนักงานขับรถต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการขับขี่ปลอดภัย (Safety Driving Couse) และต้องเข้ารับการทบทวนหลักสูตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในหลักสูตรนอกจากจะมีการสอนทักษะการขับขี่ปลอดภัย การตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมใช้งาน มารยาทในการขับขี่ รวมถึงการฝึกอบรมภาคปฏิบัติโดยมีอาจารย์ผู้ฝึกสอบนั่งประกบตลอดการขับขี่ สำหรับประเมินและให้คำแนะนำรายบุคคล เผื่อให้มั่นใจว่าทุกคนที่ผ่านการฝึกอบรม จะได้รับประโยชน์สูงสุด

หลักจากที่เรามั่นใจว่าพนักงานขับรถมีทักษะเพียงพอต่อการปฏิบัติงานแล้ว ก่อนพนักงานขับรถจะปฏิบัติงานในแต่ละวัน หัวหน้างานจะทำการตรวจสอบวัดระดับปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ชั่วโมงพักผ่อน และตรวจสอบสภาพรถว่าพร้อมใช้งาน

 

            เมื่อตรวจสอบความพร้อมของทั้งพนักงานขับรถและยานพาหนะแล้ว พนักงานขับรถจึงสามารถตอบรับงานในวันนั้นได้ ซึ่งพนักงานขับรถจะทบทวนแผนเส้นทางการจัดส่ง (Delivery Plan and Route Hazard) ก่อนออกเดินทางไปรับสินค้า ซึ่งในแผนเส้นทางการจัดส่ง นอกจากจะแนะนำเส้นทางการขนส่งแล้ว ยังระบุจุดเสี่ยงที่อาจเกิดอุบัติเหตุ จุดจอดฉุกเฉิน และจุดพักรถ (Rest Area)

 

            เรามีระบบป้องกันความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการจัดส่งสินค้า (Proactive Risk Management) โดยการผสานระบบ GPS, กล้อง CCTV และ Visual Control เกิดเป็นศูนย์ควบคุม Logistics Command Center (LCC) ที่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตลอด 24/7 ซึ่งระบบจะตรวจสอบและแจ้งเตือน (Real-time Notification) ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุไปยังห้องโดยสารเพื่อให้พนักงานขับรถหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงนั้นได้ทันถ้วงที รวมถึงระบบจะสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ปรับปรุงพฤติกรรมพนักงานขับรถรายบุคคลได้    

เมื่อพนักงานขับรถเดินทางเข้าไปบรรจุสินค้าที่ต้นทาง หรือจัดส่งสินค้าที่ปลายทาง ทางเราจะมีการสุ่มตรวจ (Surprise Check) อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยหัวหน้างานหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าพนักงานขับรถจะปฏิบัติตามกฏระเบียบการปฏิบัติงานในพื้นที่อย่างถูกต้อง

            ในแต่ละเดือนเราจะมีการจัดประชุมกลุ่มย่อยโดยมีหัวหน้างาน และพนักงานขับรถในแต่ละพื้นที่ เข้ามาร่วมพูดคุยกันในหัวข้อ Safety Talk ซึ่งหัวหน้างานจะนำเกล็ดความรู้เรื่องการขับขี่ หรือประเด็นที่อยากจะเน้นย้ำกับพนักงานขับรถมาพูดคุยกัน รวมถึงนำเหตุการณ์อุบัติเหตุมาสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเพื่อให้เกิดการสื่อสารสองทาง ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างความปลอดภัยในการทำงาน

            ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นที่บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์มุ่งมั่นและดำเนินการเพื่อให้สามารถจัดส่งสินค้าของลูกค้าไปถึงปลายทางอย่างปลอดภัย โดยไม่กระทบชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่น รวมถึงสิ่งแวดล้อมและชุมชน เพราะเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติงานของเราคือ “ความปลอดภัย”

สำหรับผู้ที่สนใจบริการขนส่งสินค้าอันตราย เรามีให้บริการทั้งการขนส่งภายในประเทศทางถนน และการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางน้ำ หรือทางอากาศสามารถติดต่อได้ที่

  1. การขนส่งสินค้าอันตราย ภายใน ประเทศ ติดต่อ คุณภัณฑิรา 08-1372-6305
  2. การขนส่งสินค้าอันตราย ระหว่าง ประเทศ ติดต่อ คุณฉันทวัชร์ 02-586-5489

Share this post