SCG-L Practice: Domino Theory กับการป้องกันอุบัติเหตุ

Concept of solution and domino effect.Slightly de-focused and close-up shot. Selective focus.

_________________________________

อุบัติเหตุเป็นผลจากการกระทำหรือสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งเปรียบดังตัวโดมิโนตัวกลางที่ทำให้โดมิโนที่เหลือล้ม ดังนั้นการป้องกันอุบัติเหตุ วิธีดีที่สุดคือ ป้องกันมิให้เกิดการกระทำ หรือ สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัยเกิดขึ้น

_________________________________

            ทฤษฎีโดมิโนของการเกิดอุบัติเหตุคิดค้นโดย H.W. Heinrich  ตามทฤษฎีกล่าวว่า การบาดเจ็บ และความเสียหายต่างๆ เป็นผลสืบเนื่องมาจาอุบัติเหตุ ซึ่งมีสาเหตุมาจาก การกระทำหรือสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย โดยเปรียบได้กับตัวโดมิโนที่เรียงกันอยู่ 5 ตัว ใกล้กัน เมื่อตัวที่หนึ่งล้ม ตัวโดมิโนที่อยู่ถัดไปก็จะล้มตามไปด้วย ตัวโดมิโนทั้งห้าตัว มีดังนี้
1. ภูมิหลังหรือสภาพแวดล้อมทางสังคม (Social Environment or Background)
2. ความบกพร่องของบุคคล (Defects of Person)
3. การกระทำและ/หรือสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Acts/Unsafe Conditions)
4. อุบัติเหตุ (Accident)
5. การบาดเจ็บหรือความสูญเสีย (Injury/Damages)
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ เราจึงต้องกำจัดการกระทำและ/ หรือสภาพการณ์ที่ไม่เหมาะสมออกไป (โดมิโนตัวที่ 3) เนื่องจากสามารถทำได้ง่ายกว่าการปรับปรุงภูมิหลังหรือสภาพแวดล้อมทางสังคม (โดมิโนตัวที่ 1) และความบกพร่องของบุคคล (โดมิโนตัวที่ 2)

Credit: andrew.mcgiffert.id.au

            ใน SCG-L เอง เครื่องมือที่เรานำมาใช้เป็นหลักในการกำจัดโดมิโนตัวที่ 3 นี้ คือ การบริหารการจัดการการแจ้งเตือน (Alert) รถบรรทุกทุกคันใน SCG-L จะต้องติด GPS ที่ส่งสัญญาณไปยังห้อง Logistics Command Center (LCC) ที่บางซื่อ ห้องนี้จะมีพนักงานควบคุมตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีระบบในการจัดการ ดังนี้

  • Visualize  ระบบจะแสดงผลรถทั้งหมดที่ติดตั้ง GPS ขึ้นมาในห้อง LCC
  • Analyze  ระบบจะประมวลผลรถที่ทำผิดข้อกำหนดการแจ้งเตือน 5  ประเภท
  • Detect  เจ้าหน้าที่ห้อง Logistics Command Center ตรวจสอบข้อมูลการแจ้งเตือน
  • Action การจัดการแบบทันทีทันใด หากมี Alert เกิดขึ้นจะมีการแจ้งเตือนแบบอัตโนมัติ (Auto call) ไปยังพนักงานขับรถผ่านไมโครโฟนและลำโพงในรถ
  • Report การแจ้งรายงานผลการเกิด Alert ไปยังผู้เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลไปดำเนินการ และตอบกลับการจัดการกลับมา

หลังจากได้แจ้งเตือนพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยไปยังพนักงานขับรถแล้ว เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของ SCG Logistics และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ เช่น การส่งพนักงานขับรถเข้าอบรมหลักสูตร In-cab coaching โดยโรงเรียนทักษะพิพัฒน์ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ผู้ฝึกสอนจะปรับพฤติกรรมการขับรถอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ เรายังให้ความสำคัญกับการสื่อสารไปยังพนักงานขับรถทั้งการเน้นย้ำกฎระเบียบความปลอดภัย กฏพิทักษ์ชีวิต ข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัยหรือการแชร์เคสอุบัติเหตุ  โดยกิจกรรม Tool Box แบบ Two-way communication คือ มีการแจ้งไปยังพนักงานขับรถ และให้พนักงานขับรถ Feedback กลับมาในทุกครั้ง

ความปลอดภัยเป็นสิ่งที่ SCG-L ให้ความสำคัญ ด้วยการยกระดับมาตรฐานการจัดการที่จะก่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

เรียบเรียงโดย BLOG.SCGLogistics

อ้างอิงและรูปภาพจาก ipesp.ac.th, andrew.mcgiffert.id.au, freepik.com

Share this post