ขับเคลื่อนประสิทธิภาพ Supply Chain กับ SCG Logistics

กรุงเทพฯ : 20 สิงหาคม 2558– เอสซีจี โลจิสติกส์ ผู้นำการให้บริการด้านโลจิสติกส์และการขนส่งสินค้าอย่างเต็มรูปแบบทั้งในประเทศและต่างประเทศ ร่วมกับ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (Thailand Management Association – TMA) เปิดบ้านจัดกิจกรรม “Driving Excellence in Supply Chain @SCG Logistics เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านบริการโลจิสติกส์และคลังสินค้าให้ผู้ที่สนใจทราบ  และประชาสัมพันธ์ให้เข้าใจถึงรูปแบบการดำเนินการธุรกิจของบริษัท โดยกิจกรรมครั้งนี้ยังช่วยเพิ่มโอกาสในการต่อยอด/ขยายการให้บริการไปยังลูกค้านอกเครือเอสซีจีในกลุ่มธุรกิจต่างๆอีกด้วย

กิจกรรมในวันนั้นประกอบด้วยการบรรยายพิเศษในช่วงเช้าโดย คุณอุดร คงคาเขตร ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด เอสซีจี โลจิสติกส์ ในหัวข้อ “Logistics Platform : Supply Chain Efficiency”  โดยเนื้อหาได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของบริษัท ภาพรวมของการดำเนินธุรกิจด้านโลจิสติกส์ และการบริหารจัดการ Supply chain อย่างมีประสิทธิภาพโดย   การกำหนดกลยุทธ์ด้าน Supply Chain ให้สอดคล้องกับ Operational Performance Objectives/Metrics ที่จะแตกต่างกันไปในแต่ละธุรกิจ และใช้หลักการของ Total Quality Management (TQM) เป็นกรอบปฏิบัติในการดำเนินงานทางด้านปฏิบัติการ (Service Operation) นอกจากนี้ ได้นำเสนอ Business Case ที่ประสบความสำเร็จจากการบริหารจัดการ Supply Chain ที่มีประสิทธิภาพด้วยโมเดลการขนส่งแบบ ”Backhaul Management” กอปรกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมต่างๆเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุด

ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรม site visit ศูนย์กระจายสินค้า (Central Distribution Center/CDC) ตั้งอยู่ในพื้นที่ยุทธศาสตร์ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยผู้เข้าร่วมงานได้รับชมการบริหารจัดการคลังสินค้าด้วยระบบสารสนเทศที่ทันสมัย (AS-RS Automation System) เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ช่วย   ขนถ่ายสินค้าครบวงจร และการดำเนินการอย่างมืออาชีพ

ทั้งนี้ สามารถ Download Presentation ได้ตาม Link ด้านล่าง และในโอกาสหน้าจะมีกิจกรรมอะไรต้องคอยติดตามกันต่อไป

เรียบเรียงโดย BLOG.SCGLogistics

Download

Share this press