เอสซีจี สกิลส์ ร่วมกับ ไทยเบฟ โลจิสติกส์ พัฒนาคน ลดอุบัติเหตุทางถนน

บริษัท เอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด โดยคุณไพฑูรย์ จิรานันตรัตน์ กรรมการบริษัท และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด โดยคุณโฆษิต สุขสิงห์ (กรรมการบริษัท) ได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาหลักสูตรและครูผู้ฝึกสอน ด้านการขับขี่ยานพาหนะอย่างปลอดภัยและโอกาสการทำธุรกิจร่วมกัน”

ความร่วมมือกันดังกล่าวทั้งสองฝ่ายจะได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้และทักษะด้านการขับขี่อย่างถูกวิธีและปลอดภัย ตลอดจนร่วมกันสนับสนุน ผลักดันให้เกิดการนำผลงานการพัฒนาที่เกิดจากความร่วมมือนี้ไปสู่การใช้ประโยชน์ทั้งเชิงสาธารณะ เชิงนโยบาย และเชิงพาณิชย์ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจด้านโลจิสติกส์โดยเฉพาะในส่วนของการพัฒนาบุคลากรด้านการขับขี่ยานพาหนะเพื่อลดการเกิด อุบัติเหตุทางท้องถนน และ การบริการทางสังคมให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น โดยมีความมุ่งหมายที่จะทำให้สังคมดีขึ้นอุบัติเหตุทางถนนลดลง ทั้งนี้ เอสซีจี และไทยเบฟต่างมี Perceive Value และ ให้ความสำคัญกับเรื่อง Safety เหมือน ๆ กัน ซึ่งองค์ความรู้และบุคลากรของทั้งสององค์กรถือได้ว่ามีมาตรฐานสูง การที่ได้มือกัน มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันจะช่วยให้สามารถถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และเทคนิคให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุดต่อไป

Share this press