อุตสาหกรรมกระดาษและบรรจุภัณฑ์

อุตสาหกรรมกระดาษและบรรจุภัณฑ์

จากการขยายตัวของ อุตสาหกรรมกระดาษ, ผลิตภัณฑ์กระดาษ และบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี ทั้งตลาดในประเทศ และตลาดต่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการขยายตัวของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกัน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มธุรกิจอาหาร และเครื่องดื่ม, เครื่องใช้ไฟฟ้า และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่ต้องมีการใช้บรรจุภัณฑ์กระดาษ รวมถึงบรรจุภัณฑ์ประเภทอื่นๆ เป็นส่วนประกอบสำคัญในการบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาตัวผลิตภัณฑ์ การป้องกันการปนเปื้อนตัวผลิตภัณฑ์ รวมถึงยังเพื่อเป็นการช่วยป้องกันผลิตภัณฑ์เสียหายจากการขนส่ง

จากความแตกต่างของอุตสาหกรรมกระดาษ, ผลิตภัณฑ์กระดาษ และบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ที่มีข้อจำกัดในหลายๆ ด้าน ทั้งในเรื่องความหลากหลายของประเภทสินค้า ข้อจำกัดด้านสถานที่ส่งมอบสินค้า รวมถึงรูปแบบการส่งมอบไปถึงยังปลายทาง ซึ่งผู้ประกอบการจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีผู้ให้บริการที่มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจการขนส่งสินค้าประเภทต่างๆ รวมถึงความน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการ เพื่อให้ตอบโจทย์ในเรื่องคุณภาพการส่งมอบ และต้นทุนที่เหมาะสม 

SCG Logistics เข้าใจถึงปัญหา และ ข้อจำกัดต่าง ๆ ที่ลูกค้าต้องพบเจอ เราได้ออกแบบการบริการสำหรับกลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมกระดาษ ผลิตภัณฑ์กระดาษ และบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ ตั้งแต่ต้นน้ำ ถึง ปลายน้ำ เริ่มตั้งแต่การขนส่งสินค้า การบริหารคลังสินค้า ไปจนถึงการนำเข้า ส่งออกสินค้า ให้กับลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ ทั้งลูกค้าในเครือ SCG และ ลูกค้าภายนอก รองรับสินค้าที่หลากหลาย ดังนี้

กลุ่มวัตถุดิบ (ต้นน้ำ)

 • สินค้ากลุ่มวัตถุดิบ เช่น เศษกระดาษอัดก้อน, ไม้สับ, ไม้ท่อน, เยื่อกระดาษ
 • สินค้ากลุ่มกระดาษ เช่น กระดาษคราฟท์, กระดาษพิมพ์เขียน

กลุ่มผลิตภัณฑ์ (ปลายน้ำ)

 • สินค้ากลุ่มบรรจุภัณฑ์กระดาษ เช่น กล่องกระดาษลูกฟูก, กล่องออฟเซ็ท, บรรจุภัณฑ์กระดาษสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

      ถุงกระดาษ

 • สินค้ากลุ่มบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน เช่น ถุงพลาสติก, ซองพลาสติก, ฉลากสินค้า 
 • สินค้ากลุ่มบรรจุภัณฑ์อื่นๆ เช่น แก้ว, พลาสติก, โลหะ

ด้วยความหลายหลายของกลุ่มผลิตภัณฑ์ รวมถึงประสบการณ์ของเราที่ได้ให้บริการกับลูกค้าบริษัทต่างๆ มากมาย เราหวังเป็นอย่าง

ยิ่งว่า จะสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ธุรกิจของท่านเติบโตตามการขยายตัวของอุตสาหกรรมดังกล่าวได้ รวมถึงยังสามารถบริหารต้นทุนในการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ให้ท่านได้อย่างเหมาะสม ด้วยหลักการบริหารคุณภาพงานต่างๆ  ดังนี้

 • การบริหารคุณภาพ และความปลอดภัยในการขนส่ง
 • การบริหารคุณภาพ และมาตรฐานของพนักงานขับรถ และพนักงานขนถ่ายสินค้า
 • การบริหารคุณภาพ และมาตรฐานของพนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์
 • การรับประกันมูลค่าสินค้าที่ขนส่ง

บริการที่เกี่ยวข้อง

 • บริการขนส่งในประเทศ 
 • บริการนำเข้า – ส่งออก และงานพิธีการ (ทั้งรูปแบบ LCL และ FCL)
 • บริการคลังสินค้า (ภายในโรงงานลูกค้า หรือภายนอกโรงงานลูกค้า)
 • บริการขนส่งด่วน (Small Parcel Delivery)
 • บริการจัดเก็บสินค้า-แพ็ค-จัดส่ง
 • บริการให้คำปรึกษาด้านโลจิสติกส์

quotation form

แบบสอบถามสำหรับให้ทีมงาน SCG Logistics สามารถให้ข้อมูล และ นำเสนอบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า
ช่องทางการติดต่อเพิ่มเติม
Website :: https://www.scglogistics.co.th
Facebook :: scg logistics
line@ :: @scglofficial (มี @)
โทรศัพท์ :: 02-586-6777 (กด1)