Cold Chain Business

Cold Chain Business

สินค้าแช่เย็น แช่แข็ง เช่น อาหาร และ เครื่องดื่ม โดยเฉพาะสินค้าประเภทเนื้อสัตว์ ผักและผลไม้ อาหารทะเล อาหารสำเร็จรูป เครื่องดื่ม และ ผลิตภัณฑ์จากนม ของประเทศไทย มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแน่นอนว่าการเติบโตธุรกิจ มาพร้อมกับการทำโลจิสติกส์ที่มากขึ้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น การทำโลจิสติกส์แบบทั่วไป ไม่สามารถรักษาคุณภาพของสินค้าประเภทดังกล่าวได้ เอสซีจี โลจิสติกส์ จึงได้ร่วมมือกับ นิชิเรย์ โลจิสติกส์ ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิอันดับ 1   จากประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้บริการคลังสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ มุ่งมั่นพัฒนาระบบโลจิสติกส์ควบคุมอุณหภูมิแบบครบวงจร (Seamless logistics solution) เพื่อรักษาคุณภาพ, ลดอัตราการเสียหายหรือเสื่อมสภาพของสินค้าและรักษาความปลอดภัยจากการปลอมปนให้กับสินค้า (Food safety) ในทุกขั้นตอนตั้งแต่ ผู้ผลิต( Manufacturing) การจัดส่ง(Transportation) การจัดเก็บ(Cold storage) จนไปถึงผู้บริโภค(End customer) เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจ

โดยการนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยสามารถให้บริการ ทั้งด้านการขนส่งและการบริหารคลังสินค้าเข้ามาช่วยบริหารจัดการ เพื่อช่วยรักษาคุณภาพและลดความเสี่ยงในการปลอมปนของ สินค้าแช่เย็น แช่แข็ง ตลอดทั้ง กระบวนการ อาทิเช่น 

 • คลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ (Cold storage service) ที่รักษาความสดใหม่ของสินค้าได้เป็นอย่างดี มีการรักษาระดับอุณหภูมิ 2 แบบคือ แบบแช่เย็น  (Chilled) ที่อุณหภูมิ 2-4 องศาเซลเซียส  และแบบแช่แข็ง (Frozen) ที่อุณหภูมิต่ำกว่า -18 องศาเซลเซียส  ซึ่งนอกจากความสดของสินค้าแล้ว ลูกค้ายังสามารถ 
  • การเช็ค Stock inventory real time 
  • การควบคุมการรับ-จ่ายสินค้า ได้ทั้งแบบ Lot,Sub Lot, Expiry date, FIFO เป็นต้น
 • การขนส่งสินค้า (Transportation) ควบคุมอุณหภูมิ
  • Temperature real time checking
  • Temperature control report
 • พิธีการศุลกากร (Custom clearance)
 • บริการหยิบและบรรจุสินค้า (Pick & Pack)
 • การแช่เยือกแข็ง(Freezing) 
 • การทำละลาย(Thawing) 
 • การบรรจุสินค้า (Packing) 

นอกจากนี้ เอสซีจี นิชิเร โลจิสติกส์ มุ่งมั่นพัฒนาและให้ความสำคัญกับคุณภาพและความปลอดภัยทางด้านอาหาร โดยบริษัท ได้รับมาตรฐานทั้งด้าน GMP (Good manufacturing product) , Establishment number 257 สำหรับการส่งออกสินค้าไก่ปรุงสุขและดิบไปยังสหภาพยุโรปและประเทศญี่ปุ่น รวมถึงเป็นคลังสินค้ารายเดียวที่ได้มาตรฐาน BRC Global Standard for Storage and Distribution issue 3 : A grade ซึ่งถือเป็นการยกระดับคุณภาพการให้บริการสำหรับผู้ประกอบการส่งออก ในการขยายตลาดต่างประเทศสำหรับสินค้าอาหารแช่เย็น/แช่แข็ง และผู้บริโภคภายในประเทศอีกด้วย

บริการที่เกี่ยวข้อง

 • บริการนำเข้า – ส่งออก

quotation form

แบบสอบถามสำหรับให้ทีมงาน SCG Logistics สามารถให้ข้อมูล และ นำเสนอบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า
ช่องทางการติดต่อเพิ่มเติม
Website :: https://www.scglogistics.co.th
Facebook :: scg logistics
line@ :: @scglofficial (มี @)
โทรศัพท์ :: 02-586-6777 (กด1)