Deming Prize รางวัลทรงเกียรติสำหรับองค์กรที่มีการจัดการอย่างมีคุณภาพ

  Deming Prize ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1951 โดยสมาพันธ์นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรแห่งประเทศญี่ปุ่น (JUSE) เพื่อรำลึกถึง Dr. W. Edward Deming ซึ่งเป็นผู้ที่นำในเรื่องการควบคุมคุณภาพไปสอนชาวญี่ปุ่นจนสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดีและราคาถูกเพื่อส่งออกไปขายทั่วโลก ส่งผลให้ญี่ปุ่นกลายเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจ Deming Prize จึงเป็นรางวัลที่มอบให้กับบริษัทอุตสาหกรรมทั่วโลกที่มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นจากการใช้ระบบจัดการอย่างมีคุณภาพ (TQM) โดยมีส่วนร่วมจากพนักงานทุกคนทั่วทั้งองค์กรได้อย่างเหมาะสมในแบบฉบับของตนเอง (Unique) องค์กรที่ได้รับ Deming Prize จึงเป็นที่ยอมรับทั้งในญี่ปุ่นและนานาชาติว่าเป็นองค์กรที่มีการจัดการที่ดีเยี่ยมตามมาตรฐานโลก โดยรางวัลมี 3 ประเภท ได้แก่
  1. Deming Prize for individuals เป็นรางวัลที่ให้เฉพาะชาวญี่ปุ่นที่อุทิศตนเพื่อความก้าวหน้าของวงการ TQM และมีผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับในด้านการศึกษาวิจัยหรือการประยุกต์ใช้ในองค์กร ผู้ที่ได้รับรางวัลนี้มักเป็น อาจารย์มหาวิทยาลัยและผู้บริหารระดับสูงของภาคธุรกิจ
  2. Deming Application Prize เป็นรางวัลที่ให้กับองค์กรทั้งในและนอกญี่ปุ่นที่มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นจากการประยุกต์ใช้ TQM ได้อย่างเหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจและองค์กร โดยที่องค์กรดังกล่าวจะต้องมีการจัดการธุรกิจได้อย่างอิสระด้วยตนเองในการใช้ทรัพยากร  มีระบบประกันคุณภาพเชิงรวม และมีอำนาจในการจัดการกับกำไรและพัฒนาธุรกิจขององค์กรโดยเริ่มให้กับต่างชาติเมื่อปี 1984 
  3. Quality Control Award for Operation Business Units เป็นรางวัลที่ให้กับองค์กรหรือหน่วยงานที่ไม่มีความเป็นอิสระที่จะจัดการธุรกิจได้ด้วยตนเองแต่มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นในส่วนของงานที่อยู่ในความรับผิดชอบจากการประยุกต์ใช้ TQM ได้อย่างเหมาะสม โดยรางวัลนี้เริ่มให้กับต่างชาติเมื่อปี 1997
เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางทั้งในและนอกญี่ปุ่นว่า TQM และ Deming Prize มีบทบาทสำคัญอย่างมากที่ช่วยให้ญี่ปุ่นสามารถฟื้นฟูประเทศได้อย่างรวดเร็วหลังจากที่พ่ายแพ้สงครามโลกครั้งที่ 2 และก้าวเข้ามาเป็นหนึ่งในผู้นำเศรษฐกิจโลกด้วยเวลา 30-40 ปีเท่านั้น ความสำเร็จข้างต้นเกิดจากการที่องค์กรชั้นนำส่วนใหญ่ในภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นมีความศรัทธาต่อแนวความคิดของ TQM โดยมุ่งมั่นและพยายามอย่างไม่หยุดยั้งในการประยุกต์ใช้ TQM ที่ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอโดยนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญในแวดวง TQM เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร รางวัล Deming Prize จะมอบให้กับบริษัทที่เข้าเกณฑ์และมีคุณสมบัติที่สำคัญ 3 ข้อ ดังนี้
  1. มีเป้าหมายและกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ท้าทายคำนึงถึงลูกค้าเป็นสำคัญภายใต้ภาวะผู้นำที่ชัดเจนของผู้บริหาร
  2. ประยุกต์ใช้ TQM  อย่างเหมาะสม เพื่อบรรลุเป้าหมายและกลยุทธ์ทางธุรกิจที่กำหนด โดยมีส่วนร่วมจากพนักงานทุกคนทั่วทั้งองค์กร 
  3. มีผลการดำเนินงานโดดเด่น บรรลุเป้าหมายและกลยุทธ์ทางธุรกิจที่กำหนดจากการประยุกต์ใช้ TQM
โดยประโยชน์ทิ่บริษัทจะได้รับจากการ Challenge Deming Prize คือ ทำให้เกิดการพัฒนากระบวนการทำงานเพิ่อส่งมอบบริการที่สอดคล้อง/เหนือกว่าสิ่งที่ลูกค้าต้องการ  ทำให้มองเห็น จุดแข็ง จุดอ่อน และสิ่งที่ต้องปรับปรุงเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายทางธุรกิจที่ตั้งไว้ และสุดท้ายการที่พนักงานได้ทำงานอย่างเป็นระบบ ทำให้มีศักยภาพมากขึ้นเพราะผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ตามหลัก TQM ทำให้แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด และชัดเจน Deming Prize จึงเป็นตัวเร่งการใช้ TQM เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในการสร้างความพึงพอใจขของลูกค้า ด้วยการพัฒนาคุณภาพสินค้า บริการ บุคลากร และกระบวนการทำงานภายในองค์กร
       แม้ว่าการพัฒนาและต่อยอดความรู้ในองค์กรจะเป็นสิ่งสำคัญเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ที่เป็นเทคโนโลยีเฉพาะด้านที่สำคัญ (Core หรือ Intrinsic Technology) แต่ในยุคนี้ความเร็ว (Speed) เป็นสิ่งที่นับจะทวีความสำคัญมากขึ้น การสร้างสมดุลโดยแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ที่จำเป็นเพื่อต่อยอดความรู้ในองค์กรจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ หลายบริษัทที่กำลังประยุกต์ใช้เครื่องมือด้านการจัดการอื่นๆ เช่น Six Sigma, Balanced Scorecards, Supply Chain Management, Customer Relationship Management หรือ TPM ก็ตาม ไม่ได้มีอะไรที่ขัดแย้งกับ TQM สามารถบูรณาการเข้าไว้ด้วยกันได้  
     Deming Prize เป็นรางวัลที่ให้กับองค์กรที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในการดำเนินธุรกิจจากการประยุกต์ใช้ TQM ได้อย่างเหมาะสมในแบบฉบับของตนเอง การตรวจประเมิณจึงมีลักษณะเหมือนการสอบวิทยานิพนธ์ เกณฑ์และวิธีการประเมิณจึงสามารถเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับแต่ละองค์กรได้ ดังนั้น บริษัทที่จะสมัคร Deming Prize จึงต้องเข้าใจตัวเองและขายความเป็นตัวของตัวเองที่แตกต่างจากบริษัทอื่น โดยมีระบบการจัดการพื้นฐานทั้งด้านการบริหารงานประจำในระดับที่สามารถต่อยอดได้ อีกทั้งผู้บริหารระดับสูงต้องเป็นผู้กำหนดทิศทางพร้อมเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ความเป็นเลิศซึ่งต้องรับผิดชอบเป็นศูนย์รวมแนวคิด สนับสนุนและผลักดันไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมร่วมกับพนักงานทุกคนในองค์กร จึงจะมีโอกาสที่จะได้รับรางวัลนี้ และการรักษาคุณภาพให้ยั่งยืนและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้นั้นจะต้องเริ่มจากการพัฒนาจิตสำนึกของทุกคนในองค์กรให้ตระหนักถึงคุณภาพร่วมกันสร้างเป็นวัฒนธรรมการทำงานที่แข็งแกร่ง
    อย่างไรก็ตาม สิ่งที่แต่ละบริษัทควรคาดหวังมากกว่ารางวัลนี้ คือ ผลประกอบการที่ดีจากการปรับปรุงจุดอ่อนได้ในระยะเวลาอันสั้นจากความร่วมมือของพนักงานทุกระดับและช่วยวางรากฐานการจัดการที่แข็งแกร่งเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนในอนาคต
 
เรียบเรียงโดย BLOG.SCGLogistics
อ้างอิงจาก      วารสารด้านวิชาการ TQM, TP และ Safety & Environment ของ ศูนย์ส่งเสริม    คุณภาพงานบมจ. ปูนซิเมนต์ไทย  และข่าวประชาสัมพันธ์เอสซีจี โลจิสตกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
Share this post