เจาะจุดแข็ง 10 ประเทศ AEC

หลังจากที่ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ร่วมลงนามปฏิญญาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไปแล้วนั้น ปลายปีนี้ทั้ง 10 ประเทศก็จะมุ่งสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ เมื่อถึงเวลานั้นกลุ่มประเทศนอกอาเซียนจะเข้ามาลงทุนในอาเซียนมากขึ้น จุดอ่อนและจุดแข็งของแต่ละประเทศเป็นประเด็นสำคัญที่จะถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณามาดูกันว่าจุดแข็งของแต่ละประเทศในกลุ่ม AEC มีอะไรบ้าง 

1. ไทย

ไทยเป็นฐานผลิตสินค้ารายใหญ่ของโลกมีเส้นทางคมนาคมที่สามารถเชื่อมต่อกับประเทศอื่นๆได้แทบทุกเส้นทาง มีระบบสาธารณูปโภคทั่วถึง ระบบธนาคารพาณิชย์มีความแข็งแกร่ง น่าเชื่อถือ และมีแรงงานจำนวนมาก เวลาไปศาสนสถานในประเทศไทยควรแต่งกายให้เรียบร้อย สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นที่เคารพเทิดทูน คนไทยทักทายกันด้วยการไหว้ ธงชาติเป็นของสูงไม่ควรนำมากระทำการใดๆที่เป็นการเหยียดหยามและการแสดงออกทางเพศในที่สาธารณะยังไม่ได้รับการยอมรับในวัฒนธรรมไทย

2.อินโดนีเซีย

อินโดนีเซียมีจำนวนประชากรมากเป็นอันดับที่ 4 ของโลกจึงเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีแรงงานภายในประเทศจำนวนมากมีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่ในอาเซียน และมีระบบธนาคารค่อนข้างแข็งแกร่ง ชาวมุสลิมอินโดนีเซียถือว่ามือซ้ายไม่สุภาพจึงไม่ควรใช้มือซ้ายในการรับ-ส่งของ การครอบครองยาเสพติด อาวุธ หนังสือรูปภาพอนาจาร มีบทลงโทษหนัก ก่อนซื้อหรือนำพืชและสัตว์ออกนอกประเทศควรตรวจสอบให้ดี เพราะมีบทลงโทษรุนแรงเกี่ยวกับการค้าและส่งออกพืชและสัตว์กว่า 200 ชนิด

3.เวียดนาม

เวียดนามมีประชากรมากเป็นอันดับที่ 14 ของโลก ประชากรมีคุณภาพและกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีชายฝั่งทะเลระยะทางยาวถึง 3,260 กิโลเมตร อุดมไปด้วยอาหารทะเล น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ การเมืองมีเสถียรภาพ ค่าจ้างแรงงานเกือบต่ำสุดในอาเซียนรองจากกัมพูชา เวียดนามไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพอาคารที่ทำการต่างๆ ของรัฐ คดียาเสพติด การฉ้อโกงหน่วยงานของรัฐมีโทษประหารชีวิต

4.เมียนมา

เมียนมามีทรัพยากรจำนวนมากและมีคุณภาพส่งผลให้มีความได้เปรียบด้านปัจจัยการผลิต มีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่เชื่อมโยงการขนส่งกับต่างประเทศได้สะดวก แรงงานภายในประเทศมีค่าจ้างแรงงานต่ำเหมาะสำหรับการลงทุนอุตสาหกรรมที่เน้นการใช้แรงงาน

เมียนมามีข้อห้ามเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในศาสนสถานค่อนข้างเข้มงวด ชาวต่างชาติควรถอดรองเท้าเมื่อเข้าไปในวัดหรือบ้าน และพยายามหลีกเลี่ยงที่จะเปิดเผยฝ่าเท้าในที่สาธารณะ ซึ่งชาวพม่าถือว่าหยาบคายมาก

5.ฟิลิปปินส์

ฟิลิปปินส์มีประชากรมากเป็นอันดับที่ 12 ของโลก จึงเป็นตลาดที่มีศักยภาพในด้านปริมาณ มีแรงงานที่มีความรู้ด้าน IT จำนวนมากทำให้ฟิลิปปินส์สามารถพัฒนาและส่งออกสินค้า IT ในระยะเวลาอันสั้น ชาวฟิลิปปินส์มักใช้ริมฝีปากชี้ไปที่สิ่งต่างๆ มากกว่าชี้ไปที่สิ่งต่างๆ มากกว่าชี้ด้วยนิ้ว และหากต้องการเรียกร้องความสนใจจากคุณ พวกเขามักส่งเสียงดังคล้ายการขู่ในการเรียกชื่อแม้จะรู้จักชื่อคุณแล้วก็ตาม

6.กัมพูชา

กัมพูชามีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายและอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะน้ำ ป่าไม้ และแร่ชนิดต่างๆ ที่สำคัญคือมีค่าจ้างแรงงานต่ำสุดในอาเชียน (1.6 ดอลลาร์สหรัฐ/วัน)ที่ประเทศกัมพูชาไม่ควสวมเสื้อแขนสั้นหรือเสื้อผ้าที่เปิดเผยให้เห็นผิวพรรณหากต้องเข้าไปในสถานที่ทางศาสนา ห้ามจับศีรษะชาวกัมพูชา เพราะถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่สุดของร่างกาย ไม่ควรสบตาชาวกัมพูชามากเกินไป เพราะถือว่าไม่ให้Cเกียรติ

7.ลาว

ลาวมีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายและอุดมสมบูรณ์ ค่าจ้างแรงงานค่อนข้างต่ำ (2.06 ดอลลาร์สหรัฐ/วัน) การลงทุนส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน เช่น พลังงานน้ำ และเหมืองแร่ เป็นต้น เวลาติดต่อราชการในประเทศลาวต้องนุ่งซิ่นลาวมีการใช้กฎหมายในการซื้อขาย โดยบังคับว่าต้องชำระเป็นเงินกีบเท่านั้น การมีเพศสัมพันธ์กับชาวลาวที่ไม่ใช่คู่สมรสเป็นเรื่องผิวกฎหมาย หากละเมิดจะถูกกักกันตัวจนกว่าจะนำเงินมาจ่ายค่าปรับขั้นต่ำ 500 ดอลลาร์สหรัฐ และส่งตัวกลับประเทศด้ว

8.มาเลเซีย

มาเลเซียมีรายได้เฉลี่ยของประชากร/คน/ปีเป็นอันดับ 3 ของอาเซียน ระบบโครงสร้างพื้นฐานครบวงจรและมีศักยภาพมากที่สุด แรงงานส่วนใหญ่มีทักษะดี มาเลเซียตั้งเป้าหมายจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในปี 2563 และมีนโยบายพัฒนาการผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างจริงจัง ชาวมาเลเซียมีธรรมเนียมการรับประทานอาหารและรับ-ส่งของใกล้เคียงกับชาวอินโดนีเซียคือ ใช้มือขวาเพียงข้างเดียวในการรับประทานอาหารและรับ-ส่งของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นเรื่องต้องห้ามของประเทศนี้

9.สิงค์โปร์

สิงค์โปร์มีรายได้เฉลี่ยของประชากร/คน/ปีสูงที่สุดของอาเซียนและติดอันดับที่ 15 ของโลก ให้การสนับสนุนด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์มีนโยบายภาครรัฐที่ชัดเจน มีการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมาย มีการผลักดันให้ประเทศเป็นศูนย์กลางในด้านต่างๆ เช่น การเงินการธนาคาร ด้านอวกาศ ด้านแฟชั่น และการขนส่ง เป็นต้น ประเทศสิงค์โปร์มีกฎหมายควบคุมที่เคร่งครัดมากโดยเฉพาะเรื่องการรักษาความสะอาดและยาเสพติด(ผู้ขาย/ขนส่งจะถูกลงโทษประหารชีวิต)

10.บรูไน

บรูไนมีฐานะมั่งคั่งจากการส่งออกน้ำมัน รายได้เฉลี่ย/คน/ปี อยู่ในอันดับที่ 2 ของอาเซียน และ อันดับที่ 26 ของโลกประชาชนมีกำลังซื้อสูงมีทรัพยากรธรรมชาติมากมาย มีเสถียรภาพทางการเมืองดีและมั่นคง ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศบรูไนนับถือศาสนิสลาม ดังนั้น จึงไม่มีเครื่องดื่มผสม แอลกอฮอร์ จำหน่ายในที่สาธารณะอย่างเด็ดขาด สำหรับการพูดคุยควรหลีกเลี่ยงเรื่องเพศ ศาสนา และ การเมือง เพราะเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม

จะเห็นว่าแต่ละประเทศมีข้อดีแตกต่างกันไป ก่อนที่จะเข้าไปลงทุนในประเทศใด ควรศึกษรายละเอียดหลายๆ ประเด็นให้แน่ชัด เช่น กรณีต้นทุนสาธารณูปโภคพื้นฐาน พบว่ากัมพูชามีค่าไฟฟ้าที่ค่อนข้างสูงและบางประเทศคิดค่าสาธารณูปโภคสำหรับ Non-residential คนละอัตรากับ Residential หากมองจากต้นทุนค่าจ้าง แม้กัมพูชาและเมียนมาจะน่าสนใจที่สุด แต่ก็มีอุปสรรคคือต้นทุนแฝงที่เกิดจากความไม่พร้อมของระบสาธารณูปโภค ดังนั้น หากมีโอกาสเข้าไปทำงานในกลุ่มประเทศ AEC สิ่งที่ควรเตรียมตัวให้ดีก็คือเรื่องภาษาและวัฒนธรรม เพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ที่อาจสร้างความขุ่นข้องหมองในให้เกิดขึ้นได้หากเราไม่ศึกษาและไม่ระมัดระวัง ถ้าเตรียมตัวไปอย่างดี ก็จะทำงานร่วมกับคนในท้องถิ่นได้อย่างกลมกลืนและมีประสิทธิภาพ ทำงานประสบผลสำเร็จตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้

เรียบเรียงโดย BLOG.SCGLogistics

อ้างอิงจาก  SCG Internal Magazine

Share this post