สถานการณ์ของไทยในการเตรียมความพร้อมอาเซียนตั้งระบบ NSW

a ship is sailing in the sea to import and export product by sea frieght

28 มิ.ย. 2558 – ประเทศไทยมีการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมเอาเซียนในปลายปีนี้ โดยนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มอบนโยบายให้ กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ จัดตั้งระบบ Nation Single Window (NSW)  โดยเชื่อมต่อข้อมูลทางอิเล็คทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นใบอนุญาตการนำเข้า-ส่งออก หรือใบรับรองอื่นๆ เพื่อให้การบริการถูกต้องและรวดเร็วขึ้น 

ปัจจุบันมีหน่วยงานที่เชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบดังกล่าวแล้วถึง29 หน่วยงาน อาทิ กรมศุลกากร กรมการค้าต่างประเทศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมการขนส่งทางบก การท่าเรือแห่งประเทศไทย กรมการค้าภายใน หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นต้น ส่วนหน่วยงานที่อยู่ระหว่างพัฒนา/ปรับปรุงการเชื่อมโยงข้อมูลระบบ NSW มีประมาณ 7 หน่วยงาน อาทิ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เป็นต้น 

ในขณะที่ประเทศสมาชิกอาเซียนกำลังพัฒนาระบบเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลการค้าระหว่าง National Single Window ของแต่ละประเทศให้เป็นหนึ่งเดียวกัน หรือ ASEAN Single Window (ASW)  เพื่อให้การทำธุรกรรมระหว่างประเทศเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว (ASW จะช่วยสนับสนุนการอำนวยความสะดวกทางด้านการค้าและการเคลื่อนย้ายสินค้า โดยการเชื่อมโยงระบบข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐและผู้ปะรกอบธุรกรรมทางเศรษฐกิจ) เสมือนหนึ่งเป็นตลาดเดียวกัน ซึ่งการจัดตั้ง ASW เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและการค้าข้ามพรมแดนได้อย่างแน่นอน 

เรียบเรียงโดย : BLOG.SCGLogistics
อ้างอิงจาก : http://www.posttoday.com/ธุรกิจ-ตลาด/AEC/373046

Share this post