รถห้องเย็น Cold Chain Logistics กับธุรกิจอาหารยุค New Normal

ถึงแม้ว่าธุรกิจในหลาย ๆ ภาคส่วนจะประสบปัญหาการชะลอตัว อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป แต่หนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มขยายตัวในยุค New Normal ที่เห็นได้อย่างชัดเจน นั่นก็คือ อุตสาหกรรมยาและอาหาร ซึ่งทั้งสองอุตสาหกรรมถือว่าเป็นปัจจัยหลักที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต โดยเฉพาะธุรกิจอาหาร จะเห็นได้ว่าผู้บริโภคจำนวนมากเริ่มหันมาตื่นตัวในเรื่องของสุขอนามัย ทั้งเลือกที่จะปรุงอาหารกินเองที่บ้านมากขึ้น หรือเลือกสั่งอาหารในรูปแบบเดลิเวอรรีเพื่อมารับประทานที่บ้าน จากความต้องการที่เปลี่ยนไปนี้เอง จึงเป็นตัวขับเคลื่อนให้อุตสาหกรรมด้านอาหารเติบโตขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอาหารสด อาหารแปรรูป ผักประเภทต่าง ๆ หรืออาหารประเภทแช่แข็งก็ตาม ซึ่งนั่นทำให้ระบบการขนส่งตอบ รับการเติบโตของธุรกิจ ทั้งในเรื่องของความรวดเร็วในการขนส่ง รวมถึงยังช่วยควบคุมคุณภาพของสินค้าด้วยการควบคุมอุณหภูมิด้วยรถห้องเย็นที่จะช่วยคงสภาพของสินค้าและวัตถุดิบให้มีความสดใหม่ตลอดกระบวนการขนส่งด้วย

เพื่อตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภคในด้านดังกล่าว และเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงสินค้าทั้งอาหารสดและอาหารแช่แข็งที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง รวมถึงยังช่วยแก้ปัญหา Food Waste อันเกิดจากการที่อาหารเน่าเสียก่อนถึงมือผู้บริโภค ผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวจึงต้องให้ความสำคัญกับกระบวนการรักษาความสดใหม่ตั้งแต่ขั้นตอนแรก อย่างการคัดเลือกสินค้า ไปจนถึงการขนส่งด้วยโซลูชันที่ช่วยแก้ปัญหาเรื่องอาหารเน่าเสียอย่างรถห้องเย็น หรือบริการ Cold Chain Logistics  เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคและช่วยให้สามารถขยายตลาดไปยังลูกค้าในพื้นที่อื่น ๆ ได้มากขึ้น

Food transportation Process

หัวใจสำคัญ 3 อย่างที่ผู้ประกอบธุรกิจด้านอาหารต้องใส่ใจ

คุณภาพของสินค้า

แน่นอนว่า ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคซึ่งมีทั้งร้านค้าคนกลางที่นำวัตถุดิบหรืออาหารเหล่านี้ไปกระจายต่อ หรือแม้แต่ลูกค้ารายย่อยที่มาเลือกซื้อสินค้าจากร้านของคุณก็คือคุณภาพของสินค้า ทั้งความสะอาด สดใหม่ กระบวนการผลิตและบรรจุที่ถูกสุขอนามัย รวมไปถึงคุณภาพการจัดเก็บในคลังสินค้า ที่ต้องรักษาทั้งความสดและความสะอาดควบคู่กันไป ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อภาพลักษณ์ของแบรนด์และทำให้ลูกค้าตัดสินใจได้ง่ายขึ้น

บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม

ไม่ว่าสินค้าของคุณจะเป็นผักผลไม้ เนื้อสัตว์สดใหม่ หรือวัตถุดิบที่ผ่านการแช่แข็งเพื่อรักษาคุณภาพและความสดเอาไว้ สิ่งสำคัญที่เป็นเหมือนหน้าตาและเกราะป้องกันความสกปรกให้กับสินค้าและช่วยดึงดูดผู้บริโภค รวมถึงยังช่วยรักษาคุณภาพของสินค้าเอาไว้ก่อนการขนส่งนั่นคือการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม นอกจากนี้การขนส่งอาหารแช่แข็งบางชนิดยังต้องการบรรจุภัณฑ์ที่ช่วยป้องกันไม่ให้สินค้าโดนแสงแดดที่อาจทำให้เสื่อมคุณภาพ หรือสินค้าบางประเภทอาจต้องไล่อากาศออกจากบรรจุภัณฑ์เพื่อลดการเกิดปฏิกิริยา Oxidation เพื่อป้องกันการเน่าเสียเร็ว ซึ่งบรรจุภัณฑ์ของสินค้าแช่เย็นกับสินค้าแช่แข็งยังผลิตจากวัสดุคนละชนิดกัน เพื่อให้เหมาะสมกับการขนส่งด้วยรถห้องเย็น ดังนั้น ผู้ผลิตจึงต้องให้ความสำคัญกับการเลือกหีบห่อเหล่านี้ให้ดี เพื่อให้คุณภาพและงบประมาณไปในทิศทางเดียวกัน

กระบวนการขนส่งที่ได้มาตรฐาน

หนึ่งในขั้นตอนที่ทำให้ผลผลิตและอาหารเน่าเสียได้มากที่สุดก็คือขั้นตอนการขนส่งที่ผู้ประกอบการหลายคนอาจละเลย เพราะระหว่างการกระจายสินค้าจากแหล่งผลิตไปยังร้านค้าต่าง ๆ นั้น หากไม่มีการขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิที่ดีพอ สินค้าอาจเน่าเสียหรือเสื่อมคุณภาพได้ นอกจากนี้ กระบวนการขนส่งแบบเดิม ๆ ที่ต้องใช้น้ำแข็งแห้งบรรจุในกล่องโฟมยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพราะย่อยสลายได้ยาก และไม่สามารถมั่นใจได้ 100% ว่าอุณหภูมิภายในกล่องโฟมนั้นจะคงที่ตลอดการขนส่งตั้งแต่ต้นทางไปยังปลายทาง แต่การเลือกรถหรือยานพาหนะขนส่งที่ผ่านการรับรองมาตรฐานและสามารถจัดการขนส่งได้เหมาะกับประเภทของสินค้า จึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด เพื่อคงคุณภาพและคุณค่าทางอาหารไว้อย่างครบถ้วน และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญช่วยกระจายสินค้าให้ถึงมือผู้บริโภคในภูมิภาคต่าง ๆ รวมถึงในต่างประเทศ โดยไม่ต้องกังวลกับเรื่องสินค้าจะเน่าเสียอีกด้วย

Cold Chain Transportation for fresh food

รถห้องเย็นที่ใช้ต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง?

จากที่เราได้กล่าวไปข้างต้นแล้วว่า กระบวนการขนส่งเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่ทำให้สินค้าเสี่ยงต่อการเน่าเสียมากที่สุด ดังนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้คุณต้องเสียต้นทุนไปเปล่า ๆ และยังเป็นการเพิ่มมาตรฐานด้านความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค หากผู้ประกอบการคนไหนกำลังมองหาบริการขนส่งเพื่อให้ตอบโจทย์การขยายตลาดในช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน อย่าลืมพิจารณา 3 ข้อดังต่อไปนี้

อุณหภูมิคือกุญแจสำคัญ

เพราะสินค้าต่างชนิดกัน มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายแตกต่างกัน ย่อมต้องการรถขนส่งที่ควบคุมอุณหภูมิไม่เหมือนกัน ตัวอย่างเช่น

  • สินค้าสดที่ส่งไปยังพื้นที่ที่ไม่ไกลมาก ต้องการขายให้ผู้บริโภคนำไปประกอบอาหารทันที สามารถขนส่งด้วยรถห้องเย็นที่รักษาอุณหภูมิไว้เหนือจุดเยือกแข็งได้
  • สินค้าที่ต้องการขนส่งไปยังพื้นที่ห่างไกล รวมถึงอาหารที่ผ่านกระบวนการถนอมอาหารเพื่อให้เก็บไว้บริโภคได้นานโดยไม่สูญเสียคุณค่า และยังช่วยทำลายเชื้อจุลินทรีย์ให้หมดไป ต้องใช้อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งทั้งในการขนส่งและการเก็บรักษา

นอกจากนี้ บริการขนส่งที่ใช้ยังต้องมีการดูแลระหว่างขนย้ายสินค้าจากคลังขึ้นรถห้องเย็นไปจนถึงการนำสินค้าจากรถส่งต่อไปยังตู้แช่หลายทางโดยไม่เสียอุณหภูมิ ตลอดจนยังสามารถติดตามอุณหภูมิขณะขนส่งด้วยระบบ GPS เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าจะไม่เน่าเสียกลางทางโดยที่ไม่มีใครรู้ อย่างบริการ Cool Ta-Q-Bin จาก SCG Express ที่สามารถจัดส่งแบบควมคุมอุณหภูมิได้คงที่โดยไม่จำเป็นต้องใช้น้ำแข็งแห้งใส่กล่องโฟม จึงช่วยรักษาทั้งคุณภาพสินค้าและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ได้ประโยชน์ทั้งสองทางเลยทีเดียว

การประหยัดพลังงาน เพื่อความยั่งยืนตลอดวงจรการผลิต

ปัจจุบัน หลายธุรกิจเริ่มผันตัวเองให้เป็นแบรนด์สีเขียวที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรการผลิต ในขณะที่รถบรรทุกหรือรถกระบะห้องเย็นนั้นต้องใช้พลังงานในการเก็บรักษาสินค้าขณะขนส่งมาก ดังนั้น การเลือกร่วมงานกับบริษัทด้านโลจิสติกส์ที่มีการพัฒนาระบบรักษาอุณหภูมิให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจึงเป็นการสานต่อนโยบายของธุรกิจของคุณเอง ตลอดจนช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนอย่างครบวงจร

ต้นทุนในการขนส่ง เลือกแบบครบวงจรดียังไง

ในมุมมองของผู้ประกอบการแล้ว คุณภาพกับต้นทุนควรแปรผกผันกันจึงจะสามารถสร้างผลตอบแทนได้มากที่สุด เพราะฉะนั้น การเลือกใช้ขนส่งห้องเย็นอย่าง Cold Chain Solution ที่มีบริการครบวงจรตั้งแต่คลังสินค้า รถขนส่ง ไปจนถึงการดูแลเรื่องนำเข้า-ส่งออกในที่เดียวจึงช่วยประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย อย่าง Cold Chain Solution จาก SCG Logistics ที่มีบริการคลังสินค้าครบวงจรสำหรับสินค้าควบคุมอุณหภูมิ หรือ SCG Nichirei Logistics สามารถการันตีว่าสินค้าของคุณจะถูกจัดเก็บในอุณหภูมิที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการแช่แข็ง แช่เย็น หรือที่อุณหภูมิห้อง พร้อมบริการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนช่องทางการขายสินค้าออนไลน์สำหรับสมาชิกที่สามารถช่วยทำแผนการตลาดได้ง่ายขึ้น เพื่อให้การขนส่งสินค้าสำหรับผู้ประกอบธุรกิจด้านอาหารเป็นไปอย่างราบรื่นและสามารถเพิ่มยอดขายได้ตามเป้าหมาย

ทำเลที่ตั้งคลังสินค้า

สร้างมาตรฐานในธุรกิจอาหารและของสดของคุณให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงในยุค New Normal ได้ง่าย ๆ เพียงใส่ใจทุกกระบวนการตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการขนส่งด้วยรถห้องเย็นที่ช่วยการันตีคุณภาพและความสะอาดของสินค้า ทั้งยังมีบริการเสริมแบบครบวงจรเพื่อช่วยให้ธุรกิจคุณลดต้นทุนและสามารถทำงานได้ง่ายกว่า กับบริการ Cold Chain Solution จาก SCG Logistics ที่ผ่านมาตรฐานการรับรองคุณภาพระดับโลก BRC Gobal Standard for Storage and Distribution, EST257 และ GMP เพื่อสินค้าที่คงคุณภาพได้จนถึงปลายทาง หากสนใจบริการสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่เลย

อ้างอิงรูปภาพและบทความจาก : infinitiresearch.com, sme.krungthai.com, foodnetworksolution.com, youtube.com, shutterstock.com

Share this post