พนักงานยุคใหม่ LIKE! แนวคิดการทำงานที่ยืดหยุ่น

____________________________________________________________

กว่า 83% ของพนักงานทั่วโลก มักปฏิเสธตำแหน่งงานขององค์กรที่มีสภาพการทำงานที่ไม่ยืดหยุ่น

และ 54% มองว่า การเลือกสถานที่ทำงานได้ มีความสำคัญมากกว่าการทำงานในองค์กรที่มีชื่อเสียง

____________________________________________________________

 

เมื่อ IWG บริษัทผู้ดูแลและบริหารแบรนด์พื้นที่สำนักงานชั้นนำอย่าง Regus, Spaces, No18, Basepoint, Open Office และ Signature ซึ่งพร้อมให้บริการมากกว่า 3,300 แห่ง ใน 1,000 เมืองและกว่า 110 ประเทศ  ได้จัดทำผลสำรวจกลุ่มนักธุรกิจจำนวนกว่า 15,000 คน ใน 80 ประเทศทั่วโลก พบว่าร้อยละ 83 ของผู้ตอบแบบสำรวจมองว่า ‘การทำงานที่ยืดหยุ่น’ เป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกองค์กรเพื่อเข้าร่วมทำงาน โดยมากกว่า    ร้อยละ 50 ของผู้ตอบแบบสำรวจ มีความต้องการพื้นที่ทำงานที่ให้ความยืดหยุ่น หรือการทำงานนอกสถานที่อย่างน้อย 2 – 3 วันต่อสัปดาห์ นอกจากนี้ยังคำนึงถึงปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ให้ความยืดหยุ่น มากกว่าจำนวนวันหยุดตามสวัสดิการที่ได้รับอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ร้อยละ 60 ของผู้ตอบแบบสำรวจเห็นว่า เป็นเรื่องยากที่องค์กรที่มีการดำเนินธุรกิจมาเป็นระยะเวลานานจะสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับบริบทใหม่ที่เกิดขึ้นได้ เพราะอาจส่งผลกระทบต่อแนวทางการดำเนินงานและวัฒนธรรมองค์กรที่มีมาอย่างช้านาน ซึ่งองค์กรลักษณะนี้มีแนวโน้มที่จะสูญเสียพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ สูงกว่าองค์กรที่มีความยืดหยุ่นในการทำงาน ซึ่งในช่วง 10 ปีที่ผ่านมากว่าร้อยละ 85 ขององค์กรต่างๆ ก็ได้มีการปรับเพิ่มนโยบายในการทำงานให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น และนี่คือประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับจากการดำเนินงานแบบยืดหยุ่น

แรงดึงดูดของการทำงานแบบสมดุล

1. ด้านการดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ

เมื่อผลสำรวจพบว่า แนวคิด ‘การทำงานที่ยืดหยุ่น’ ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว (Work/Life Balance) มีส่วนช่วยในการสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวได้ถึงร้อยละ 78 และยังช่วยส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานให้ดีขึ้น ดังนั้นหากองค์กรสามารถเดินหน้าธุรกิจด้วยแนวคิดดังกล่าวได้ ย่อมหมายความว่าองค์กรเหล่านั้นสามารถรักษาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถไว้ได้อย่างแน่นอน

2. ด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน

เมื่อพนักงานมีความสุขในการทำงานและมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น ประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานย่อมดีขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน ยืนยันได้จากผู้ตอบแบบสำรวจกว่าร้อยละ 85 มองว่าแนวคิด ‘การทำงานที่ยืดหยุ่น’ เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานได้ดีที่สุด รองลงมาคือร้อยละ 21 มองว่าประสิทธิภาพการทำงานที่ดีเป็นผลมาจากรูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่น เมื่อพนักงานมีประสิทธิภาพการทำงานดี ทำงานได้ตรงตามเป้าหมาย องค์กรก็จะได้รับประโยชน์สูงสุดเช่นเดียวกัน

 

3. ด้านความคล่องตัวในการทำงาน

ในช่วงภาวะเศรษฐกิจที่มีการผันผวนอยู่ขณะนี้ ทำให้องค์กรต่างๆ และผู้ประกอบการได้ให้ความสำคัญในด้านความคล่องตัวในการทำงาน รวมไปถึงการประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โดยร้อยละ 66 ของผู้ตอบแบบสำรวจ เลือกใช้แนวคิด ‘การทำงานที่ยืดหยุ่น’  เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการทำงาน และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

4. ด้านการย่นระยะเวลาในการเดินทางไปทำงาน

กว่าร้อยละ 40 ของผู้ตอบแบบสำรวจมองว่า การใช้ระยะเวลาในการเดินทางไปทำงานในแต่ละวันเป็นช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดในการทำงาน เนื่องจากการจราจรในช่วงเช้าติดขัด หนาแน่น หยุดชะงักบ่อยครั้ง ส่งผลให้เกิดความเครียดสะสม และยังมีความเห็นว่า องค์กรควรจะรวมเวลาที่ใช้ในการเดินทางไปทำงานเป็นระยะเวลาทำงานเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีความเชื่อว่าในอีก 10 ปีข้างหน้านั้น การเดินทางไปทำงานอาจเป็นเรื่องที่ล้าสมัยท่ามกลางเทคโนโลยีได้ถูกพัฒนาขึ้นมาอย่างมากมายในปัจจุบัน แนวคิด ‘การทำงานที่ยืดหยุ่น’ ในด้านการร่นระยะเวลาในการเดินทางมาทำงานของพนักงาน จะส่งผลให้องค์กรมีโอกาสได้ชั่วโมงการทำงานจากพนักงานมากขึ้น

5. ด้านบริบทใหม่ในการทำงาน

ร้อยละ 50 ของผู้ตอบแบบสำรวจมองว่า แนวคิด ‘การทำงานที่ยืดหยุ่น’ ถือเป็นบริบทใหม่ของคนทำงานในยุคปัจจุบัน เพราะพนักงานส่วนใหญ่ใช้เวลาทำงานนอกสถานที่มากกว่าอยู่ในออฟฟิศถึง 3-4 วันต่อสัปดาห์ หรือมากกว่านั้น กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามกว่าร้อยละ 70 ให้เหตุผลว่า สภาพแวดล้อมในการทำงานถือเป็นปัจจัยสำคัญในตัดสินใจเปลี่ยนงาน ยกตัวอย่างเช่น ธุรกิจ Start-up ที่ให้พนักงานทำงานที่บ้าน และนัดประชุมที่ Co-working Space รวมไปถึงร้านกาแฟต่าง ๆ ที่ตกแต่งสถานที่ให้ลูกค้ารู้สึกว่าเป็นสถานที่ที่น่านั่งทำงาน เป็นต้น เพราะสภาพแวดล้อมที่ดีย่อมทำให้เกิดชิ้นงานที่มีคุณภาพตามมา โดยแนวคิด ‘การทำงานที่ยืดหยุ่น’ นี้มีส่วนช่วยให้องค์กรมีโอกาสในการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน พร้อมทั้งดึงดูดพนักงานที่มีความรู้ และความสามารถไว้ได้เช่นเดียวกัน 

ด้วยเหตุนี้ อาจถึงเวลาแล้วที่องค์กรต่างๆ ควรนำแนวคิด ‘การทำงานที่ยืดหยุ่น’ มาประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนองค์กรให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และความต้องการของพนักงานที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน อย่าลืมเสมอว่า พนักงานมีแนวโน้มปฏิเสธตำแหน่งงานที่มีสภาพการทำงานที่ไม่ยืดหยุ่น และการเลือกสถานที่ทำงานได้ กลายเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญมากกว่าการทำงานในองค์กรที่มีชื่อเสียง

 

เรียบเรียงโดย BLOG.SCGLogistics

อ้างอิงบทความจาก mmthailand.com, techsauce.co, trjournalnews.com

อ้างอิงรูปภาพจาก  pixabay.com, resources.workable.com, pinterest.com

 

 

 

Share this post