คุณลักษณะของผู้นำในยุค 4.0

ขณะที่ประเทศไทยกำลังเดินหน้าเข้าสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบ 4.0 ที่ทุกคนต้องช่วยกันผลักดันให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจครั้งนี้ประสบความสำเร็จ เพื่อให้ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงจาก ‘ประเทศกำลังพัฒนา’ ไปสู่ ‘ประเทศพัฒนาแล้ว’ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า “การเปลี่ยนแปลงแบบ Disrupt” หรือ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน จึงเป็นสิ่งที่องค์กรมักจะพบเจออยู่เสมอ

วิธีการที่จะนำองค์กรเพื่อให้ธุรกิจประสบความสำเร็จท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลาคือคุณลักษณะของผู้นำ ซึ่งแบ่งได้ 4 ลักษณะที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จในยุค 4.0

1. ผู้นำเพื่อสังคม (The Social Supers)

ถึงแม้ว่าการสร้าง ‘รายได้’ และ ‘กำไร’ เป็นสิ่งที่ทุกองค์กรต้องให้ความสำคัญ แต่การแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ก็เป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน เพราะฉะนั้น “การสร้างรายได้ด้วยการสร้างสรรค์สินค้า หรือ บริการที่ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม” จึงเป็นสิ่งที่ผู้นำเพื่อสังคม มักจะนำมากำหนดนโยบายในโมเดลธุรกิจ เพราะจะทำให้ธุรกิจของตนเติบโตอย่างมั่นคงมากยิ่งขึ้น และประโยชน์ของการที่องค์กรได้แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมนั้นก็มีหลากหลายด้านด้วยกัน

ยกตัวอย่างเช่น ด้านการสร้างความน่าเชื่อถือให้องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อสังคม เมื่อองค์กรเกิดวิกฤติหรือประสบกับปัญหาร้ายแรง ก็มักจะได้รับโอกาส หรือการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ มากกว่าเสมอ หรือ ด้านการสร้างการเรียนรู้ และสร้างสรรค์นวัตกรรม เช่น บริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมยานยนต์ได้คิดค้นนวัตกรรมที่เปลี่ยนรูปแบบการใช้พลังงานน้ำมันเป็นการใช้พลังงานไฟฟ้า ซึ่งทำให้อัตราการปล่อยมลพิษสู่อากาศลดน้อยลง ซึ่งท้ายที่สุดแล้ว นวัตกรรมดังกล่าวก็ได้กลายเป็นสินค้าที่สร้างยอดขายให้กับองค์กรต่อมา ดังนั้น การให้ความสำคัญต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงถือเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่องค์กรสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิด ‘รายได้’ และ ‘กำไร’ นั้นเอง

2. ผู้นำที่ตัดสินใจจากฐานข้อมูล (The Data-driven Decisives)

เพราะแท้จริงแล้ว ขนาดของข้อมูลไม่ได้เป็นตัวชี้วัดว่าข้อมูลเหล่านั้นจะมีคุณภาพ แต่สิ่งสำคัญคือ
การนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้งานให้เกิดคุณภาพมากกว่า ผู้นำที่ตัดสินใจจากฐานข้อมูลจะเลือกใช้วิธีการ
วางกลยุทธ์ในการพัฒนาองค์กรจากฐานข้อมูลที่มีคุณภาพ และ มีการจัดการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จในระยะยาว ฐานข้อมูลที่มีคุณภาพนั้น นอกจากจะช่วยให้ผู้นำ
มีกระบวนการตัดสินใจที่ดี และ แม่นยำมากขึ้นแล้ว ยังช่วยในเรื่องของประสิทธิภาพในการทำงาน โอกาสในการเพิ่มรายได้ให้กับองค์กร และ สามารถรับมือกับการจัดการความเสี่ยงในองค์กรที่เกิดขึ้นได้อีกด้วย

3. ผู้นำที่ขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรม (The Drivers of Innovation)

คุณลักษณะของผู้นำประเภทนี้ คือ ผู้นำที่กล้าลงทุนในด้านเทคโนโลยี เพื่อเป็นการพัฒนาองค์กรของตนเองอยู่เสมอ และ พร้อมที่จะขยายความสามารถในการทำกำไรให้แก่องค์กร เพราะทุก ๆ ครั้งที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไป พฤติกรรมของลูกค้าก็ย่อมเปลี่ยนแปลงตาม ผู้นำองค์กรจึงต้องปรับเปลี่ยน
วิธีคิด และ แนวทางในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้องค์กรของตนสามารถตอบโจทย์สถานการณ์โลกปัจจุบันได้อย่างเท่าทัน ผู้นำกลุ่มนี้ยังวางแผนขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคง ด้วยวิสัยทัศน์ที่สนใจในการเรียนรู้ และกล้าเสี่ยงกับวิธีการใหม่ ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างจากวิธีการเดิม พร้อมทั้งกล้าที่จะยอมรับในความผิดพลาด และไม่ยึดติดกับความคิดของตนเองว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องเสมอ

4. ผู้นำที่บริหารทาเลนต์ (The Talent Champions)

ถึงแม้ว่าพนักงานในองค์กรของตนจะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วนั้น แต่ผู้นำที่บริ หาร
ทาเลนต์จะยังคงมุ่งมั่น เพื่อพัฒนาพนักงานให้มีความพร้อมสำหรับอนาคตที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่เสมอ ด้วยการมองเห็นถึงความสำคัญในการลงทุนเพื่อฝึกฝนและพัฒนาทักษะที่พนักงานจำเป็นต้องมี ท่ามกลางกระแส Digital Disruption เพื่อรับมือกับปัญญาประดิษฐ์ที่ฉลาดขึ้นในทุกวัน เพราะผู้นำที่บริหารทาเลนต์เชื่อว่า การพัฒนาแรงงานเป็นหัวใจสำคัญ ที่ทำให้พนักงานมี Passion ในการทำงาน และ กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ รอบตัวอยู่เสมอ

หากคุณต้องการนำองค์กรของคุณให้ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วในยุคอุตสาหกรรม 4.0 อย่าลังเลที่จะนำบุคลิก  4 ประเภทข้างต้น ไปปรับใช้ในการเดินหน้าทางธุรกิจ เพื่อความสำเร็จที่ไม่ไกลเกินเอื้อม

 

เรียบเรียงโดย BLOG.SCGLogistics

อ้างอิงบทความจาก forbesthailand.com, thaipublica.org, kriengsak.com, thaiembdc.org, moneyandbanking.co.th

อ้างอิงรูปภาพจาก  unsplash.com, freepik.com, pixabay.com

Share this post