SERVICES

Domestics Transportation


การขนส่งสินค้าภายในประเทศ (Domestics Transportation Service )

สำหรับสินค้าเต็มเที่ยวรถ

:: การขนส่งสินค้าเต็มเที่ยว (Full Truck Load)

เอสซีจี โลจิสติกส์มีรถขนส่งในเครือข่ายมากกว่า 10,000 คัน มีความชำนาญเส้นทางการขนส่งและการขนถ่ายสินค้าหลายประเภท การขนส่งสินค้าแบบเต็มเที่ยว สามารถตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการขนส่งในปริมาณมากและสินค้าถึงปลายทางอย่างรวดเร็วและทันเวล

ขอบเขต : 

 • การวางแผนและควบคุมกำลังรถขนส่งอย่างเพียงพอ (Capacity  to serve peak  and Flexibility)
 • เส้นทางการขนส่งครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ (Nationwide Coverage)

สำหรับสินค้าเทกอง/ปริมาณมาก

:: การขนส่งแบบ Multi-modal

เอสซีจี โลจิสติกส์มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการเครือข่ายการขนส่งทั้งทางรถ ทางเรือ และผสมผสานโมเดลการขนส่งหลายรูปแบบ (Multi-modal) รองรับความต้องการของลูกค้าเพื่อขนส่งในประเทศ หรือนำเข้า-ส่งออกสินค้า ด้วยการบริหารจัดการต้นทุนค่าขนส่งที่สามารถแข่งขันได้ มีมาตรการในการควบคุมสินค้าเสียหาย/สูญหาย ตลอดการขนส่ง และยังให้ความสำคัญกับผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมโดยปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบต่างๆ อย่างเคร่งครัด ตลอดจนดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนต่างๆอย่างสม่ำเสมอการขนส่งแบบ Multi-modal ยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) ได้อีกทางหนึ่งด้วย 

ขอบเขต :

 • วิเคราะห์และออกแบบโมเดลการขนส่งที่คำนึงถึงต้นทุนที่เหมาะสม (Cost Efficiency)
 • การควบคุมการขนถ่ายสินค้าและการบริหารจัดการกองสินค้า (Stockpile) โดยใช้อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อป้องกันสินค้าแตก/เสียหาย/สูญหายระหว่างขนส่ง (Product Handling)
 • การประเมิณและกำหนดมาตรการควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อกำหนดท้องถิ่นที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

จุดขนส่งและขนถ่ายสินค้า :  

 • ท่าเรือ อำเภอศรีชัง จังหวัดชลบุรี
 • ท่าเรือจัมโบ้เจตตี้ (บ่อโพง) ตำบลบ่อโพง และท่าวัดบันได จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ท่าเรือแหลมม่วง ตำบลกันตัง จังหวัดตรัง
 • ท่าเรือ PC/PK อำเภอบางกุ้ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

​​​​​สำหรับสินค้ารวมเที่ยว/ปริมาณน้อย

:: การขนส่งแบบรวมเที่ยว (LTL -Less Than Truckload)

เพื่อรองรับตลาดต่างจังหวัดที่มีการขยายตัวมากขึ้น และรองรับการจัดส่งสินค้าปริมาณน้อยอย่างสม่ำเสมอ เอสซีจี โลจิสติกส์ให้บริการขนส่งสินค้าแบบรวมเที่ยว (Consolidation) ผ่านการบริหารจัดการด้วย ศูนย์กระจายสินค้าขนาดใหญ่ (Central Distribution Center-CDC)ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแบบอัตโนมัติ ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่สามารถเชื่อมต่อได้ทุกภูมิภาค อีกทั้ง ยังมีศูนย์กระจายสินค้าย่อยในแต่ละภาค (Regional Distribution Center/Hub) ที่สามารถรองรับการกระจายสินค้าปลีกย่อยให้ลูกค้าปลายทางได้อย่างถูกต้องและทันเวลาครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ

 

ขอบเขต :

 • วิเคราะห์และออกแบบโมเดลการขนส่งที่คำนึงถึงต้นทุนที่เหมาะสม (Cost Efficiency)
 • การขนถ่ายสินค้าขึ้นรถจากต้นทาง/ลงสินค้าที่ปลายทาง (Product Handling)
 • การขนส่งสินค้าถูกต้องและตรงเวลา (Right time - Right place)

ศูนย์รับสินค้าและกระจายสินค้า :  

 • ภาคกลาง :  ศูนย์กระจายสินค้าหลัก อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ภาคเหนือ :  จุดพักและกระจายสินค้า จังหวัดเชียงใหม่  
 • ภาคใต้  :  จุดพักและกระจายสินค้า จังหวัดสงขลาและจังหวัดสุราษฎร์ฯ
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ :  จุดพักและกระจายสินค้า จังหวัดขอนแก่น
 • ศูนย์กระจายสินค้าย่อยใน 18 จังหวัดทั่วประเทศ​​​​​​

 

:: การขนส่งด่วน (Next Day Nationwide)

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ลูกค้า และรองรับการเติบโตของ SMEs  เอสซีจี โลจิสติกส์ มีบริการ “Next Day Nationwide” สามารถส่งถึงทั่วประเทศได้ภายในวันรุ่งขึ้น รองรับได้ทั้งสินค้าที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐาน หรือ สินค้า Over size เราให้บริการขนส่งสินค้าทุกขนาด แม้ไม่มีหีบห่อ  เพื่อตอบสนองสินค้าที่ไม่สะดวกจัดเก็บที่ปลายทางและสินค้าที่ต้องการใช้งานอย่างเร่งด่วน เช่น กลุ่มอะไหล่ยนต์ (Auto Parts) และ สามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งได้ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง เพื่อรองรับธุรกิจ SMEs ที่ต้องการกระจายสินค้าที่ไม่เต็มเที่ยว แต่สามารถกระจายไปยังทั่วประเทศได้