COMPANY
BACKGROUND

ตราสัญลักษณ์

SCG ที่เป็นสีแดง และเป็น Font ที่ออกแบบเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งตัดทอนมาจากส่วนหนึ่งของโลโก้ของ SCG สื่อถึงการเป็นองค์กรที่มีความเชื่อมโยงกับ Siam Cement Group (SCG)

Logistics เป็นชื่อย่อของ SCG Logistics Management Co.,Ltd. ใช้ font ที่ออกแบบเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว จัดวางอย่างเป็นระเบียบ แสดงถึงความมีแบบแผนในการดำเนินงานอย่างมืออาชีพ และใช้สีน้ำเงินแสดงถึงความมุ่งมั่นน่าเชื่อถือในการดำเนินงานภายใต้มาตรฐาน SCG

วงจร เป็นวงจรการเคลื่อนที่รูปวงแหวนที่แสดงถึงความเป็นระบบขั้นตอน และพลังขับเคลื่อนในการสร้างสรรค์คุณค่าให้แก่ลูกค้าและผู้เกี่ยวข้อง (Value Chain) อย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน โดยใช้สีต่าง ๆ เป็นตัวแทน 

  • สีแดง แสดงถึง ความเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมที่มุ่งคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ
  • สีน้ำเงิน แสดงถึง ความมุ่งมั่นน่าเชื่อถือ
  • สีเหลือง แสดงถึง จิตสำนึกที่ให้ความสำคัญและไม่ประนีประนอมในเรื่องความปลอดภัย
  • สีเขียว แสดงถึง ความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน