SERVICES

Regional Logistics


บริการโลจิสติกส์ในต่างประเทศ (Regional Logistics Service) 
            เอสซีจี โลจิสติกส์มุ่งมั่นที่จะพัฒนาการให้บริการด้านโลจิสติกส์ในต่างประเทศ เพื่อรองรับตลาดนำเข้า-ส่งออกที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยสั่งสมประสบการณ์จากการดำเนินธุรกิจแบบ Partnership กับลูกค้าเพื่อนำไปต่อยอดการให้บริการกับลูกค้ารายอื่นๆ ในอนาคต
 
การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทำให้ผู้ประกอบการทั้งรายเล็กรายใหญ่ต่างเตรียมแผนธุรกิจเพื่อขยายตลาดไปยังต่างประเทศมากขึ้น เพื่อดำเนินตามนโยบายของเครือเอสซีจีที่จะขยายธุรกิจไปยังประเทศ ASEAN (Go Regional)  เอสซีจี โลจิสติกส์จึงขยายการบริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร โดยการนำความรู้/ ความเชี่ยวชาญ (Best Practice) จากการให้บริการในประเทศ มาพัฒนาจนเป็น "Logistics Development Platform" ที่สามารนำมาประยุกต์ใช้และต่อยอดการให้บริการกับลูกค้าทั้งในเครือเอสซีจีและลูกค้านอกเครือในกลุ่มประเทศอินโดจีน (Greater Makong Subregion-GMS) และประเทศอินโดนีเซียa
 
 
 

1. ประเทศกัมพูชา (Cambodia) 

เอสซีจี โลจิสติกส์ขยายการให้บริการด้านโลจิสติกส์ในประเทศกัมพูชา โดยศึกษาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) การเชื่อมโยงเครือข่ายผู้รับเหมาขนส่งท้องถิ่น (Local Network Connection) กระบวนการทำงาน (Operation Process) ตลอดจนระบบสารสนเทศต่างๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการให้บริการด้านโลจิสติกส์ สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพในทุกขั้นตอน 

 

ขอบเขต 

 • วิเคราะห์และออกแบบโมเดลการขนส่งที่คำนึงถึงต้นทุนที่เหมาะสม (Cost Efficiency) -การบริหารสินค้าขาไปและขากลับ (Headhual-Backhual Management)  -การขนส่งโดยใช้พาหนะหลายรูปแบบ (Multi-modal) : ทางรถ เรือ และรถไฟ 
 • การบริการนำเข้า ขนส่งวัตถุดิบ/เชื้อเพลิงเข้าโรงงาน (Inbound Logistics) และการขนส่งสินค้าสำเร็จรูปจากโรงงานไปยังลูกค้าภายในประเทศ (Outbound Logistics)
 • การบริหารจัดการคลังสินค้าภายในประเทศกัมพูชา
 • การบริการส่งออก และพิธีการศุลกากร
 • การบริการขนส่งทางเรือระหว่างประเทศกัมพูชาและประเทศเวียดนาม

ด่านชายแดนและท่าเรือที่ให้บริการ :  
 • ด่านอรัญประเทศ จ. สระแก้ว
 • ท่าเรือกัมปงโสม (Kampon Song) 

ตัวอย่างสินค้าที่ให้บริการ :  ซิเมนต์และวัสดุก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 

2. ประเทศเวียดนาม (Vietnam)

ประเทศเวียดนามเป็นอีกประเทศหนึ่งที่เอสซีจี โลจิสติกส์ให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร โดยมีประสบการณ์เชี่ยวชาญในการให้บริการลูกค้าในกลุ่มธุรกิจกระดาษ ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตในตลาดค่อนข้างสูง ทำให้มีการพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่องให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในทุกส่วนของห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) และยังคงมุ่งมั่นที่จะขยายการให้บริการไปยังลูกค้านอกเครือเอสซีจีในทุกกลุ่มธุรกิจด้วย

 

 
ขอบเขต : 

 

 • วิเคราะห์และออกแบบโมเดลการขนส่งที่คำนึงถึงต้นทุนที่เหมาะสม (Cost Efficiency)
  • การบริหารสินค้าขาไปและขากลับ (Headhual-Backhual Management)
  • การขนส่งโดยใช้พาหนะหลายรูปแบบ (Multi-modal) : ทางรถ เรือ และรถไฟ
 • การบริการนำเข้า ขนส่งวัตถุดิบ/เชื้อเพลิงเข้าโรงงาน (Inbound Logistics) และการขนส่งสินค้า สำเร็จรูปจากโรงงานไปยังลูกค้าภายในประเทศ (Outbound Logistics)
 • การบริหารจัดการคลังสินค้าภายในประเทศเวียดนาม
 • การบริการส่งออก และพิธีการศุลกากร
 • การบริการขนส่งทางเรือ Container จากเวียดนามตอนใต้ ไปยังเวียดนามตอนเหนือ (Freight) (ทั้งโมเดลแบบ Direct  และ แบบเปิดตู้และขนสินค้าไปให้ลูกค้าปลายทาง) 
   
ท่าเรือที่ให้บริการ :  
 • ท่าเรือเกื๋อหล่อ (Cua Lo)  และท่าเรือซเยาะโด่ว (Go Dau)
   

ตัวอย่างสินค้าที่ให้บริการ :  ผลิตภัณฑ์กระดาษ ซิเมนต์และวัสดุก่อสร้าง  
 

3. ประเทศพม่า (Myanmar)

ข้อจำกัดทางด้านกฎหมาย ด้านการเปิดการค้าเสรี ด้านแรงงาน ตลอดจนด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องพัฒนา ทำให้บริษัทต่างๆ ที่ต้องการดำเนินธุรกิจในประเทศพม่า ต่างสรรหาความร่วมมือระหว่างกันเพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่นและได้ผลประโยชน์ร่วมกัน (Win-Win) เอสซีจี โลจิสติกส์จึงเข้าไปดำเนินการพัฒนาเครือข่ายการขนส่งในประเทศพม่าทั้งทางรถและทางเรือ การบริหารคลังสินค้า เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจซิเมนต์ของเครือเอสซีจีและรองรับการขยายธุรกิจของลูกค้านอกเครือในอนาคต 

 

ขอบเขต : 
 • การบริการนำเข้าและขนส่งสินค้าจากประเทศไทยไปประเทศพม่าทางเรือ (Barge) รวมถึงการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์สินค้าใหม่ (Debagging)  
 • การบริการขนส่งทางรถภายในประเทศพม่า 
 • การบริหารจัดการคลังสินค้าภายในประเทศ (ย่างกุ้ง)
 • การบริหารสินค้าขาไปและขากลับ (Headhual-Backhual Management) เพื่อให้ต้นทุนรวมของสินค้าสามารถแข่งขันในตลาดได้
 

4. ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Laos)

การเปิดประเทศรับการลงทุนจากต่างชาติทำให้เศรษฐกิจของ สปป.ลาว เป็นที่จับตาของนานาประเทศ การค้าระหว่างไทยและลาวจึงเป็นการค้าผ่านแดนมากที่สุด เอสซีจี โลจิสติกส์ให้บริการนำเข้า-ส่งออก สินค้าผ่านแดนและจัดส่งสินค้าจนถึงลูกค้าปลายทางในสปป.ลาวได้ (Door-to-door) ด้วยกำลังรถขนส่งที่เพียงพอและมีความเชียวชาญในเส้นทางการขนส่ง ตลอดจนมีเครือข่ายท้องถิ่น ที่สามารถอำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน 

 

เอสซีจี โลจิสติกส์ยังให้บริการขนส่งแบบ in-transit คือขนส่งสินค้าจากประเทศไทยผ่านสปป.ลาวเพื่อขนส่งไปยังประเทศเวียดนาม โดยดำเนินการจัดหารถขนส่ง พิธีศุลกากรตลอดจนเอกสารสำคัญต่างๆ ให้อย่างเบ็ดเสร็จและในปี 2017 เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างจะดำเนินธุรกิจปูนซิเมนต์อย่างเต็มรูปแบบ ดังนั้นเอสซีจี โลจิสติกส์จึงเร่งพัฒนาศักยภาพการบริการ เพื่อให้เครือข่ายการขนส่งมีความเข้มแข็งและเชี่ยวชาญ รองรับกับธุรกิจที่กำลังเจริญเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 
ขอบเขต : 
 • การบริการนำเข้าและขนส่งสินค้าจากประเทศไทยไปประเทศลาวทางรถ
 • การบริการขนส่งแบบ in-transit (ประเทศไทย -> ลาว -> เวียดนาม)
   
ด่านชายแดนที่ให้บริการ :
 • ด่านท่าเสด็จ จังหวัดหนองคาย : นครหลวงเวียงจันทร์ 
 • ด่านอ.เมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร : เมืองคันทะบุลี/ไกสอน พมวิหาร แขวงสะหวันนะเขต  >>ด่านนครพนม ต.ในเมือง เทศบาลเมืองนครพนม :  เมืองท่าแขก แขวงคำม่วน 
 • ด่านถาวรช่องเม็ก อ.สิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี : เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก
   
ตัวอย่างสินค้าที่ให้บริการ : เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปุ๋ย ผลิตภัณฑ์กระดาษ (Paper roll) พลาดสติก
 
 


5. ประเทศอินโดนีเซีย (Indonesia)

เอสซีจี โลจิสติกส์ขยายการให้บริการขนส่งสินค้าและบริหารจัดการคลังสินค้าภายในประเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศ ที่กำลังเร่งขยายการค้าการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศ โดยพัฒนาเครือข่ายผู้รับเหมาขนส่งและแรงงานท้องถิ่นเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจซิเมนต์ของเครือเอสซีจี

ปัจจุบันเอสซีจี โลจิสติกส์มีประสบการณ์เชี่ยวชาญในการขนส่งสินค้านำเข้าจากอินโดนีเซีย คือ ถ่านหินด้วยโมเดลการขนส่ง Multi-modalเพื่อนำมาใช้ในอุตสาหกรรมผลิตซิเมนต์ในประเทศ นอกจากนี้ เครือเอสซีจีกำลังดำเนินธุรกิจซิเมนต์ในประเทศอินโดนีเซียภายในปี 2015 เอสซีจี โลจิสติกส์จึงเร่งพัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านโลจิสติกส์อย่างครบวงจรเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตได้อย่างมีประสิทธภาพ

 

 

   ขอบเขต : 

 • การบริการนำเข้าและขนส่งสินค้าจากประเทศอินโดนีเซียเข้ามาประเทศไทย 
 • การบริการขนส่งและบริหารจัดการคลังสินค้าในประเทศอินโดนีเซีย 
ตัวอย่างสินค้าที่ให้บริการ :  วัตถุดิบและเชื้อเพลิงในการผลิตซิเมนต์
 
 

6. ประเทศจีน (People's Republic of China -PRC)

เอสซีจี โลจิสติกส์ได้ร่วมทุนกับบริษัท Funan East Asia Sugar.Co,Ltd ในเครือบริษัทมิตรผล ก่อตั้งบริษัท Guangxi SCG Logistics เมื่อปี 2013 เพื่อให้บริการด้าน Logistics Management Consulting สำหรับลูกค้าในธุรกิจน้ำตาล ซึงมีหลายโรงงานในมณฑล Guangxi ทั้งบริการขนส่งด้วยรถไฟ(โบกี้และตู้คอนเทนเนอร์) เรือทางแม่น้ำ เรือตู้คอนเทนเนอร์ รถบรรทุกต่างๆ การบริหารจัดการคลังสินค้ากว่า 30 แห่งใน 25 เมือง อาทิ หนานหนิง (Nanning) กวางตุ้ง (Guangdong) ซีอาน (Xi an) อู่ฮั่น (Wuhan) หลานโจว (Lanzhou) เป็นต้น ตลอดจนการขนถ่ายสินค้าที่ท่าเรือ Nanning Niu Wan ,Foshan Gaoming ,Huiya Port , Pengcheng Port ในมณฑลกว่างซี (Guangxi) และกวางตุ้งด้วย