Network


Nationwide One Stop Service

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ลูกค้า และพัฒนาบริการรองรับ SMEs
สำหรับสินค้ากลุ่มที่ต้องการใช้งานอย่างเร่งด่วน อาทิ กลุ่มอะไหล่ยนต์

เอสซีจี โลจิสติกส์ ผู้นำการให้บริการด้านโลจิสติกส์และการขนส่งสินค้าอย่างเต็มรูปแบบทั้งในประเทศและต่างประเทศ ยังมุ่งเน้นกลยุทธ์การพัฒนาบริการเพื่อรองรับธุรกิจ SMEs  ด้วย “Nationwide One stop service” บริการกระจายสินค้าครบวงจร ทั้งการรับ-เก็บ-จ่ายสินค้า การบริหารสินค้าคงคลัง การจัดส่งถึงที่หมายทั่วประเทศภายในวันรุ่งขึ้น และสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งได้ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง เพื่อรองรับธุรกิจ SMEs ที่ต้องการกระจายสินค้าที่ไม่เต็มเที่ยว แต่สามารถกระจายไปยังทั่วประเทศได้ เช่น กลุ่มสินค้าเคหะภัณฑ์และตกแต่งบ้าน (Home Improvement)
 
นอกจากนี้ ยังพัฒนาบริการให้สามารถส่งถึงทั่วประเทศได้ภายในวันรุ่งขึ้น เพื่อตอบสนองสินค้าที่ไม่สะดวกจัดเก็บที่ปลายทางและสินค้าที่ต้องการใช้งานอย่างเร่งด่วน เช่น กลุ่มอะไหล่ยนต์ (Auto Part) โดยค่าขนส่งที่สูงขึ้นจะคุ้มค่าเนื่องจากได้ลดต้นทุนสินค้าคงคลัง (Inventory) และการไม่สูญเสียโอกาสทางการขาย