COMPANY
BACKGROUND

บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างในเครือเอสซีจี (SCG) ให้บริการจัดการทางด้านโลจิสติกส์ในประเทศไทย 

  • พ.ศ. 2540 - ก่อนช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ บริษัทเป็นเพียงหน่วยงานสนับสนุนการขนส่งให้กับบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)  
  • พ.ศ. 2541 - หลังช่วงวิกฤตเศรษฐกิจมีการปรับโครงสร้างองค์กรให้แยกหน้าที่ในการดำเนินงานการขนส่งออกมาจัดตั้งเป็นบริษัทโดยใช้ชื่อว่า บางซื่อ ขนส่ง  
  • พ.ศ. 2543 - เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ซิเมนต์ไทย โลจิสติกส์ จำกัด  
  • พ.ศ. 2547 - เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น เอสซีจี  โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด เพื่อการสร้าง Brand ร่วมกันภายใต้ชื่อเอสซีจี  

เอสซีจี โลจิสติกส์ มุ่งมั่นนำเสนอบริการด้านโลจิสติกส์และการขนส่งสินค้าอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ การมีเครือข่ายที่ครอบคลุม รวมถึงการให้บริการคลังสินค้าที่มีมาตรฐาน นอกจากนั้นยังมีและเสริมสร้างการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า การบริหารจัดการที่มีคุณภาพดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่อง

  

 บริการ :

  1. การบริการขนส่งสินค้าภายในประเทศ (Domestics Transportation Service ) 
  2. การบริการส่งสินค้าข้ามชายแดน (Cross border Service) 
  3. การบริการนำเข้า-ส่งออกสินค้า (Import-Export Service ) 
  4. การบริการคลังสินค้า (Warehouse Management Service)
  5. การบริการสินค้าควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain Service) 
  6. การบริการโลจิสติกส์ในต่างประเทศ (Regional Logistics Service)

เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เอสซีจี โลจิสติกส์ จึงใช้วิธีการขนส่งเพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงและมลพิษทางอากาศ อาทิ การขนส่งหลายรูปแบบโดยใช้พาหนะที่มีอัตราการบริโภคน้ำมันน้อย เช่น รถไฟหรือเรือร่วมกับรถบรรทุกในการขนส่ง การลดการขนส่งเที่ยวเปล่า โดยบริหารให้รถบรรทุกขนสินค้าทั้งขาไปและขากลับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้น้ำมัน นอกจากนี้ ยังใช้การขนส่งสินค้ารวมเที่ยว โดยรวบรวมสินค้าของลูกค้าหลายๆ ราย แล้วใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่ส่งไปยังศูนย์กระจายสินค้า แล้วจัดส่งด้วยรถบรรทุกเล็กไปยังลูกค้าปลายทางต่อไป เป็นการลด Green House Gas (GHG) ทำให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลง

ในด้านความปลอดภัย นอกจากการบำรุงรักษา และตรวจสอบสภาพของยานพานะที่ใช้ในการขนส่งให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานสม่ำเสมอ การพัฒนาพนักงานขับรถถือเป็นหัวใจที่สำคัญที่สุดของธุรกิจการขนส่ง โดยเอสซีจี โลจิสติกส์ได้ก่อตั้งโรงเรียนทักษะพิพัฒน์ เพื่อออกแบบ และพัฒนาหลักสูตรสำหรับพนักงานขับรถในระดับต่างๆ ขึ้น    

นอกจากนี้ เอสซีจี โลจิสติกส์ ยังได้สร้างศูนย์พักรถ (Public Truck Station) กระจายตามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศเพื่อให้พนักงานขับรถได้พักผ่อนเมื่อต้องขับรถทางไกล ทำให้พร้อมที่จะขับรถอย่างปลอดภัย และการเดินทางของชุมชนมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ตามหลักการดำเนินธุรกิจของเอสซีจี เพื่อการเติบโตร่วมกันขององค์กรและสังคมอย่างยั่งยืน